]

De informatie op – en inhoud van – onze site is natuurlijk met de meest grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen we geen garanties geven met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie op onze site.

Aansprakelijkheid

KiesZon sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik of de (on)bereikbaarheid van deze website en/of de informatie en inhoud die via deze website is verkregen, daaronder mede begrepen informatie en content van derden en hyperlinks naar sites van derden en de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten. 
Aan de gegevens, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit de inhoud van deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KiesZon.